Створення: 11.11.2011

 • Титульний аркуш
  • Титульний аркуш звіту

   Голова лiквiдацiйної комiсiї       Єрухимович Юрiй Михайлович
   (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

         М.П.
    
   д/н
     (дата)


   Річна інформація емітента цінних паперів за 2010 рік

   1. Загальні відомості
       Повне найменування емітента Вiдкрите акцiонерне товариство пiдприємство "Металiст"
       Організаційно-правова форма емітента Вiдкрите акцiонерне товариство
       Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента 05512785
       Місцезнаходження емітента
        Територія (область) Херсонська область
        Район д/н
        Поштовий індекс 73034
        Населений пункт м.Херсон
        Вулиця, будинок Миколаївське шосе, 5 км
        Міжміський код, телефон та факс (0552) 45-41-63, (0552) 45-41-63
        Електронна поштова адреса емітента 155_metal@emitent.net.ua
   2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
       Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії д/н
       Річна інформація опублікована у № Вiдомостi ДКЦПФР д/н
     (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
       Річна інформація розміщена на сторінці (за наявності) вiдсутня д/н
     (адреса сторінки в мережі Інтернет) (дата)
  • Зміст

   1. Основні відомості про емітента:  
   а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента;
   б) інформація про державну реєстрацію емітента;
   в) банки, що обслуговують емітента;
   г) основні види діяльності;
   ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності;  
   д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об`єднань підприємств;  
   е) інформація про рейтингове агентство;  
   є) інформація про органи управління емітента.  
   2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв).
   3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці.
   4. Інформація про посадових осіб емітента:  
   а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента;
   б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента.
   5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента.
   6. Інформація про загальні збори акціонерів.
   7. Інформація про дивіденди.  
   8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент.
   9. Відомості про цінні папери емітента:  
   а) інформація про випуски акцій емітента;
   б) інформація про облігації емітента;  
   в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом;  
   г) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду;  
   ґ) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів.  
   10. Опис бізнесу.
   11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:  
   а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю);
   б) інформація щодо вартості чистих активів емітента;
   в) інформація про зобов`язання емітента.
   12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів.  
   13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду.
   14. Інформація про стан корпоративного управління.
   15. Інформація про випуски іпотечних облігацій.  
   16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:  
   а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям;  
   б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов`язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду;  
   в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття;  
   г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду;  
   ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року.  
   17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття.  
   18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів.  
   19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів.  
   20. Основні відомості про ФОН.  
   21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН.  
   22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН.  
   23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН.  
   24. Правила ФОН.  
   25. Річна фінансова звітність.
   26. Копія протоколу загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії).  
   27. Аудиторський висновок.
   28. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів фінансової звітності (у разі наявності).  
   29. Звіт про стан об`єкта нерухомості (у разі випуску цільових облігацій, виконання зобов`язань за якими забезпечене об`єктами нерухомості).  
   Примітки
   Iнформацiя про одержанi лiцензiї (дозволи) на окремi види дiяльностi вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не одержувало нiяких лiцензiй (дозволiв). Вiдомостi щодо належностi емiтента до будь-яких об'єднань пiдприємств вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не належить до жодного об'єднання пiдприємств. Iнформацiя про рейтингове агенство вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не має державної частки у статутному фондi, не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольне (домiнуюче) становище. Iнформацiя про органи управлiння емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що її не заповнюють емiтенти - акцiонернi товариства. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власнипротягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя щодо виданих сертифiкатiв цiнних паперiв вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не придбавало та не видавало сертифiкатiв цiнних паперiв. Iнформацiя про гарантiї третьої особи за кожним випуском боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредоговорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФО Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Рiчна фiнансова звiтнiсть, складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не готує фiнансову звiтнiсть у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Звiт про стан об'єкта нерухомостi (у разi випуску цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi) вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими забезпечене об'єктами нерухомостi. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiїя, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня у зв'язку тим, що через збиткову дiяльнiсть товариства, дивiденди за звiтнiй 2010 рiк не виплачувались.
 • Основні відомості про емітента
  • Основні відомості

   Скорочене найменування ВАТ пiдприємство "Металiст"

   Інформація про державну реєстрацію емітента
   Номер свідоцтва А00 № 211055
   Дата видачі 27.02.1996
   Орган, що видав свідоцтво Виконавчий комiтет Херсонської мiської ради
   Зареєстрований статутний капітал 1163030.00
   Сплачений статутний капітал 1163030.00

   Банківські установи, що обслуговують емітента
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за основним поточним рахунком ХОД ВАТ "Райффайзен Банк Аваль"
   МФО банку 352093 Рахунок 260078942
   Найменування банку (відділення банку), який обслуговує емітента за валютним рахунком д/н
   МФО банку д/н Рахунок д/н

   Основні види діяльності
   Код за КВЕД Вид діяльності
   28.73.0 ВИРОБНИЦТВО ВИРОБIВ З ДРОТУ
   51.70.0 IНШI ВИДИ ОПТОВОЇ ТОРГIВЛI
   52.63 IНША РОЗДРIБНА ТОРГIВЛЯ ПОЗА МАГАЗИНАМИ
  • Інформація про рейтинг, працівників та дивіденди

   Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці
   Розкривається інформація за звітний період стосовно середньооблікової чисельності працівників облікового складу (осіб), середньої численності позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельності працівників які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента
   За звiтний перiод середньооблiкова чисельность працiвникiв облiкового складу (осiб) - 3. Позаштатних працiвникiв, осiб, якi працюють за сумiсництвом та на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) немає. Фонд оплати працi за 2010 рiк склав 34,1 тис.грн. Кадрова програма емiтента,спрямована на забезпечення рiвня квалiфiкацiї її працiвникiв операцiйним потребам емiтента, не здiйнювалася.

  • Інформація про збори акціонерів

   Інформація про загальні збори акціонерів

   чергові
   01.12.2010
   75
   1. Про припинення дiяльностi Товариства шляхом лiквiдацiї.
   2. Про звiльнення голови правлiння Товариства.
   3. Про призначення лiквiдацiйної комiсiї Товариства.
   4. Про встановлення порядку i строку проведення лiквiдацiї Товариства.
   Прийнятi рiшення:
   1. а) лiквiдувати ВАТ пiдприємство "Металiст";
   б) вимоги кредиторiв протягом 2-х мiсяцiв з дня публiкацiї про прийняте рiшення про лiквiдацiю ВАТ пiдприємство "Металiст" у спецiалiзованому друкованому виданнi Держкомпiдприємництва мають або над-силатися на адресу товариства поштою цiнними листами з описом вкладення, або безпосередньо надаватися до приймальної з обов'язковою реєстрацiєю вiдповiдної кореспонденцiї.

   2. У зв'язку з прийнятим рiшенням про лiквiдацiю ВАТ пiдприємство "Металiст" звiльнити з посади голову правлiння товариства Єрухимовича Ю.М.

   3. а) лiквiдацiйна комiсiя ВАТ пiдприємство "Металiст" призначена в складi: голова комiсiї - голова прав-лiння Єрухимович Юрiй Михайлович (iдентифiкацiйний номер 1737211893), члени комiсiї - юрльт товариства Корсун Роман Андрiйович (iдентифiкацiйний номер 3160912258), головний бухгалтер товарист-ва Волонтир Свiтлана Юрiївна (iдентифiкацiйний номер 2705418389).
   б) лiквiдацiйнiй органiзувати опублiкування в пресi чинним порядком повiдомлення про прийняте рiшення про лiквiдацiю ВАТ пiдприємство "Металiст" з зазначенням термiну та порядку подання претензiй кредито-рами;
   в) здiйснити заходи щодо встановленої процедури лiквiдацiї господарського товариства, скласти акт лiквiдацiї товариства та лiквiдацiйний баланс для затвердження загальними зборами акцiонерiв товариства.
   г) здiйснити заходи щодо скасування випуску акцiй ВАТ пiдприємство "Металiст", для чого здiйснити всi необхiднi дiї та витрати для скликання та проведення останнiх загальних зборiв акцiонерiв товариства з затвердження акту лiквiдацiї товариства та лiквiдацiйного балансу.

   4. Затвердити визначений у попередньому питаннi порядок проведення лiквiдацiї товариства. 
   ** У відсотках до загальної кількості голосів відповідно до статуту товариства.
  • Інформація про засновників

   Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   Регiональне вiддiлення Фонду державного майна України по Херсонськiй областi 21295778 м.Херсон, д/н, 73000, Херсонська область, просп. Ушакова, б. 47   0
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
   д/н д/н д/н, д/н д/н 0
   Усього 0
  • Інформація про посадових осіб


   Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

   Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Член лiквiдацiйної комiсiї, головний бухгалтер  Волонтир Свiтлана Юрiївна  МО № 372846, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 01.07.1997 д/н 0 0.00000000000%
   Член лiквiдацiйної комiсiї  Корсун Роман Андрiйович  д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001 д/н 0 0.00000000000%
   Усього   0 0.00000000000 % 0 0 0 0
   Опис  

   Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Голова лiквiдацiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Єрухимович Юрiй Михайлович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МР № 090182, виданий Суворовським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 02.04.2004
   Рік народження 1947
   Освіта Вища, МКI, факультет обробки металорiзання
   Стаж керівної роботи (років) 22
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Вiдзев", директор
   Опис Призначений на посаду голови лiквiдацiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства вiд 27.05.2008 р. на термiн до завершення лiквiдацiйної процедури, має повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства та дiючого законодавства. Винагороду на займанiй посадi отримував у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу за 2010 рiк, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, стаж керiвної роботи 21 рiк, перелiк попереднiх посад: директор ДП "Вiдзев". Повноваження посадової особи подовжено рiшенням загальних зборiв акцiонерiв 01.12.2010р.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член лiквiдацiйної комiсiї, головний бухгалтер
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Волонтир Свiтлана Юрiївна
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий МО № 372846, виданий Комсомольським РВ ХМУ УМВС України в Херсонськiй обл. 01.07.1997
   Рік народження 1974
   Освіта Середня спецiальна, Херсонський технiкум радянської торгiвлi, бухгалтерський факультет
   Стаж керівної роботи (років) 6
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав ДП "Вiдзев", заступник головного бухгалтера
   Опис Призначена на посаду головного бухгалтера товариства на термiн до завершення процедури лiквiдацiї, має повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства та посадової iнструкцiї. Винагороду на займанiй посадi отримував у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу за 2010 рiк, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має, стаж керiвної роботи 6 рокiв, перелiк попереднiх посад: заступник головного бухгалтера ДП "Вiдзев". Посадова особа призначена на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв 01.12.2010р.
    
   Посадова особа фізична особа
   Посада Член лiквiдацiйної комiсiї
   Прізвище, ім’я, по батькові або найменування юридичної особи Корсун Роман Андрiйович
   Паспорт: серія, номер, ким і коли виданий д/н № д/н, виданий д/н 01.01.2001
   Рік народження 1986
   Освіта Вища, Одеський державний унiверситет.
   Стаж керівної роботи (років) 0
   Найменування підприємства та попередня посада, яку займав юрист ДП "Вiдзев".
   Опис Призначений на посаду члена лiквiдацiйної комiсiї рiшенням загальних зборiв акцiонерiв товариства 01.12.2011р. на термiн до завершення лiквiдацiйної процедури, має повноваження та обов'язки вiдповiдно до статуту товариства та дiючого законодавства. Винагороду на займанiй посадi отримував у виглядi заробiтної плати згiдно штатного розкладу за 2010 рiк, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згоди на оприлюднення реквiзитiв паспорту вiд особи не отримано.
  • Інформація про осіб, що володіють 10% акцій емітента

   Найменування юридичної особи Ідентифі- каційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
   прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
   Дзевiцька Iрина Iванiвна д/н № д/н, виданий д/н д/н 01.11.2006 2 116 125 45 2 116 125 0 0 0
   Дзевiцький Вiктор Миколайович д/н № д/н, виданий д/н д/н 30.06.2005 1 356 868 29 1 356 868 0 0 0
   Усього  3 472 993 75 3 472 993 0 0 0
  • Інформація про юросіб, що надають послуги

    
   Найменування ТОВ "Аудиторська допомога"
   Організаційно-правова форма Підприємець - фізична особа
   Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 35568234
   Місцезнаходження Херсонська область, д/н, 73000, м. Херсон, вул. Радянська, 46
   Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 4099
   Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
   Дата видачі ліцензії або іншого документа 31.01.2008
   Міжміський код та телефон (0552) 41-15-85
   Факс (0552) 41-15-85
   Вид діяльності Аудиторськi послуги
   Опис д/н 
 • Відомості про цінні папери емітента
  • Інформація про акції, облігації та інші цінні папери

   Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Код цінного паперу Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
 • Опис бізнесу
  • Опис бізнесу(текстова частина)

   Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ) ВАТ Пiдприємство "Металiст" було створено шляхом перетворення орендного пiдприємства "Металiст" у вiдкрите акцiонерне товариство згiдно Дикрету Кабiнету Мiнiстрiв України "Про приватизацiю цiлостних майнових комплексiв державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, наданих у оренду" вiд 20 травня 1993 року №57-93.

   Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом Фiлiй, представництв та дочiрнiх пiдприємств товариство не має.
   Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій Протягом звiтного перiоду пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб не надходило.
   Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо) Облiк ВАТ ведеться на пiдставi нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку України.
   Текст аудиторського висновку Аудиторський висновок

   - Головi лiквiдацiйної комiсiї
   ВАТ пiдприємство "Металiст "

   Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Аудиторська допомога" у вiдповiдностi з вимогами Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть" вiд 22.04.1993 р. № 3125-12, на пiдставi договору № 47-ап вiд 29.04.11 р. провела з 05.05.2011 р. по 23.05.2011 р. у вiдповiдностi з Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N 1528, аудиторську перевiрку фiнансового звiту Вiдкритого акцiонерного товариства пiдприємства "Металiст", що включає Баланс станом на 31 грудня 2010 р. (форма 1-м), звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк (форма 2-м) на предмет повноти, достовiрностi та вiдповiдностi чинному законодавству, встановленим нормативам. Концептуальною основою для пiдготовсової звiтностi Товариства є Нацiональнi положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативнi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Пiдприємства.
   Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення цих фiнансових звiтiв у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку та вимог чинного законодавства. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам.
   Вiдповiдальнiстю аудитора є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на пiдставi аудиторської перевiрки.
   Аудиторську перевiрку проведено згiдно з вимогами Законiв України "Про аудиторську дiяльнiсть", "Проапери та фондовий ринок", "Про господарськi товариства", "Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi" та у вiдповiдностi з:
   - Мiжнародними стандартами аудиту: 700 "Висновок незалежного аудитора щодо повного пакету фiнансових звiтiв загального призначення", 701 "Модифiкацiя висновку незалежного аудитора", 720 "Iнша iнформацiя в документах, що мiстять перевiренi фiнансовi звiти";
   - Рiшенням Аудиторської Палати Українi вiд 18.04.2003р. №12/2 "Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв";
   - Положенням щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв тi фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiональними учасниками фондового ринку", затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12. 2006р. № 1528.
   Аудит передбачає виконання аудиторських процедур задля отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора. До тцедур входить i оцiнка суттєвi викривлень фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства або помилок. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинами, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансових звiтiв.
   Аудитор вважає, що отримав достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення думки щодо фiнансових звiтiв.
   Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 01.12.10 р. прийнято рiшення про припинення дiяльностi пiдприємства шляхом лiквiдацiї.. У фiнансових звiтах iнформацiя про цей факт не розкривається.
   На думку аудитора, за винятком впливу на фiнансовi звiти питання, про яке йдеться у попередньому парагланс станом на 31 грудня 2010 р., звiт про фiнансовi результати за 2010 рiк вiдображають справедливо та достовiрно фiнансовий стан Вiдкритого акцiонерного товариства пiдприємства "Металiст" на 31 грудня 2010р. та фiнансовi результати за 2010 у вiдповiдностi до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
   Не змiнюючи умовно-позитиної думки, ми звертаємо увагу на iнформацiю, що подана нижче, оскiльки її розкриття вимагає Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19 грудня 2006 року N 1528.

   Основнi вiдомостi про емiтента

   Повна назва Вiдкрите акцiонерне товариство пiдприємство "Металiст"
   Код за ЄДРПОУ 05512785
   Мiсцезнаходження м. Херсон, Миколаївське шосе, 5 км
   Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи видане Виконавчим комiтетом Херсмiської ради вiд 27.02.96 р. за № 211055.
   Основнi види дiяльностi
   Виробництво виробiв з дроту
   Iншi види оптової торгiвлi
   Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку зареєстровано випуск документарних простих акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. у кiлькостi 4652120 шт. на загальну суму 1163030 грн., про що видане свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй за реєстрацiйними номерами № 154/21/1/98 вiд 18.09.1998 р.
   АКТИВИ
   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   необоротних активiв
   За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.10 р. на пiдприємствi основних засобiв не рахується.
   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки запасiв
   у бухгалтерському облiку
   За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.10 р. на пiдприємствi запаси не облiковуються.

   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   дебiторської заборгованостi у бухгалтерському облiку
   За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.10 р. на пiдприємствi рахується залишок неповернутої дебiторської зностi вартiстю 111,0 тис. грн. за договором поворотної фiнансової допомоги. На думку аудитора, ця заборгованiсть є реальною для погашення.

   Пiдтвердження правильностi класифiкацiї i оцiнки
   грошових коштiв та їх еквiвалентiв у бухгалтерському облiку
   За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.08 р. на пiдприємствi рахуються грошовi кошти на суму 1,9 тис. грн.

   ПАСИВИ
   Пiдтвердження правильностi i адекватностi визначення
   власного капiталу, його структури i призначення
   Перевiркою встановлено, що станом на 31.12.2010 р. структура власного капiталу являє собою:
   1. Статутний капiтал пiдприємства, який складає 1163 тис. гривень, що вiдповiдає даним рядка 300 балансу та сумi передбаченiй Статутом, а також даним аналiтичного i синтетичного облiку. У вiдповiдностi зi Статутом учасниками повнiстю оплаченi придбанi ними частки.
   2. Непокритий збиток по рядку 350 Балансу станом на 31.12.10 р. складає 1053,3 тис. грн.
   Пiдтвердження реальностi розмiру зобов'язань
   у фiнансовiй звiтностi
   За даними фї звiтностi Пiдприємства станом на 31.12.10 р. зобов'язання пiдприємства представленi поточною заборгованiстю з виплати заробiтної плати та податкiв, повязаних з цим, загальною сумою 3,2 тис. грн.
   ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
   Пiдтвердження реальностi i точностi фiнансових результатiв
   дiяльностi вiдображених у фiнансовiй звiтностi
   Пiдприємство за 2010 рiк дiяльностi не здiйснювало. У 2010 роцi пiдприємство отримало iнших звичайний дохiд вiд продажу необоротних активiв на суму 9,9 тис. грн. За даними аудиторської перевiрки пiдприємства за 2010 рiк встановлено, що:
   - витрати на оплату працi склали 34,1 тис. грн.;
   - вiдрахування на соцiальнi заходи становили 11,5 тис. грн.;
   - iншi операцiйнi витрати 519,9 тис. грн.;
   - iншi звичайнi витрати у сумi 13,0 тис. грн.;
   - податок на прибуток 0 тис. грн. (пiдприємство є платником єдиного податку
   За даними перевiрки витрати склали 578,5 тис. грн. i результатом дiяльностi пiдприємства в 2010 р. виявився збиток, що складає 568,6 тис. грн.


   Вiдповiднiсттi чистих активiв вимогам законодавства
   Для порiвняння вартостi чистих активiв iз розмiром статутного капiталу з метою реалiзацiї положень пункту 3 ст. 155 Цивiльного кодексу України, нами проведено розрахунок вартостi чистих активiв Вiдкритого акцiонерного товариства "Херсон-Дiпромiсто" станом на 31.12.2010 року. Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарту) бухгалтерського облiку 2 "Баланс", затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України N 87 вiд 31.03.99 р. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою:
   Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв - Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв.
   Розрахункова вартiсть чистих активiв складає 109,7 тис. грн. При порiвняннi вартостi чистих активiв з розмiром статутного фонду аудитор прийшов до висновку, що вартiсть чисвiв менше вiд розмiру Статутного фонду Товариства, що не вiдповiдає вимогам статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України.

   Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року.
   У вiдповiдностi до вимог, визначених частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" нами проведено дослiдження на предмет отримання та розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв. За результатами такого дослiдження подiї, розкриття iнформацiї про якi, передбачено ст.41 Закону України в 2010 роцi загальними зборами акцiонерiв вiд 01.12.10 р. було прийнято рiшення про припиненя дiяльностi ВАТ "Пiдприємство "Металiст" шляхом лiквiдацiї.

   Iншi вiдомостi
   Товариство не є професiйним учасником фондового ринку. За звiтний перiод розмiщення цiнних паперiв не здiйснювалось. Iпотечнi облiгацiї не випускались. Боргових, iпотечних цiнних паперiв та аедержавних пенсiйних фондiв в управлiннi Товариство немає. За звiтний перiод випуск та розмiщення цiнних паперiв, потребуючих забезпечення вiдповiдно до законодавства України, товариство не здiйснювало.


   23 травня 2011 р.
   м. Херсон, вул. Радянська, 46
   __________________ Аудитор Манжосiна О. В.
   сертифiкат аудитора
   серiї А № 005990

   __________________ Спецiалiст Сахник О. С.

   Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання Основний вид дiяльностi - виробництво виробiв з дроту. Ринок збуту - приватнi особи. Конкуренти - пiдприємства всiх форм власностi, якi займаються аналогiчною дiяльнiстю.
   Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування У 2006 роцi придбано основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 63,8 тис.грн.
   У 2008 роцi реалiзовано основних засобiв по первiснiй вартостi на суму 508,6 тис.грн.
   У 2010 роцi пiдприємство здiйснило продаж необоротних активiв на суму 9,9 тис. грн.
   Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
   Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень Емiтент знаходиться в стадiї лiквiдацiї. У зв'язку з проведенням лiквiдацiйної процедури емiтент не проводить нiякої виробничої дiяльностi.
   Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства Протягом 2010 року порушень законодавства зi сторони пiдприємства не було. Фактiв виплати штрафних санкцiй не має.
   Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента Фiнансування дiяльностi емiтента вiдбувається за власнi кошти.
   Інформація про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів На кiнець звiтного перiоду укладених, але ще не виконаних договорiв не має.
   Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому) Емiтент знаходиться в стадiї лiквiдацiї, стратегiї подальшої дiяльностi не має.
   Опис політики емітента щодо досліджень та розробок За звiтний рiк витрат на дослiдження та розробку не було.
   Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається У звiтному роцi судових справ, стороною в яких виступає емiтент не було.
   Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі Емiтент знаходиться в стадiї лiквiдацiї. У зв'язку з проведенням лiквiдацiйної процедури емiтент не проводить нiякої виробничої дiяльностi.
  • Інформація про основні засоби та чисті активи

   Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис.грн.) Орендовані основні засоби (тис.грн.) Основні засоби, всього (тис.грн.)
   на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
   1. Виробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   2. Невиробничого призначення:   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — будівлі та споруди   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — машини та обладнання   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — транспортні засоби   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
     — інші   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Усього   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000   0.000
   Опис: Необоротнi активи, в т.ч. основнi засоби у власностi емiтента вiдсутнi.   Інформація щодо вартості чистих активів емітента


   за звітний період за період попередній звітному
   109.700 678.300
   1163.000 1163.000
   1163.000 1163.000
   Опис Розрахунок вартостi чистих активiв вiдбувався вiдповiдно до методичних рекомендацiй ДКЦПФР (Рiшення № 485 вiд 17.11.2004 року) та Положення (стандарт) бухгалтерського облiку 2"Баланс",затвердженого Наказом Мiнiстерства фiнансiв України 31.03.99 N 87. Визначення вартостi чистих активiв проводилося за формулою: Чистi активи = Необоротнi активи + Оборотнi активи + Витрати майбутнiх перiодiв- Довгостроковi зобов'язання - Поточнi зобов'язання - Забезпечення наступних виплат i платежiв - Доходи майбутнiх перiодiв
   Висновок Розрахункова вартiсть чистих активiв(109.700 тис.грн. ) менше скоригованого статутного капiталу(1163.000 тис.грн. ).Згiдно статтi 155 п.3 Цивiльного кодексу України товариство зобов'язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу до вартостi чистих активiв та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку.
  • Інформація про зобов'язання

   Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис.грн.) Відсоток за користування коштами (% річних) Дата погашення
   Кредити банку
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   Зобов'язання за цінними паперами
     у тому числі:
   X 0.000  X X
   за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  0.000000000000  д/н 
   за векселями (всього) X 0.000  X X
   за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000  X X
   д/н  д/н  0.000  X д/н 
   Податкові зобов'язання X 0.400  X X
   Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000  X X
   Інші зобов'язання X 2.800  X X
   Усього зобов'язань X 3.200  X X
   Опис: Поточнi зобов'язання за розрахунками з бюджетом склали на кiнець звiтного перiоду 0,4 тис.грн., за розрахунками зi страх 0,1 тис.грн., за розрахунками з оплати працi - 2,7 тис.грн. Iншi зобов'язання вiдсутнi. 
  • Інформація про істотні факти

   Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
   01.12.2010 02.12.2010 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
 • Інформація про стан корпоративного управління
  • Корпоративне управління. Загальні збори акціонерів

   Яку кількість загальних зборів було проведено у минулих трьох роках
   Років тому Рік Кількість зборів усього У тому числі позачергових
   1 2008 1 0
   2 2009 0 0
   3 2010 1 0
   Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі у загальних зборах акціонерів останнього разу?
   Так Ні
   Незалежний реєстратор X
   Правління X
   Мандатна комісія, призначена правлінням X
   Інше (запишіть) д/н 
   Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі у останніх загальних зборах?
      Так Ні
   Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку (ДКЦПФР)
   Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10% X
   У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?
      Так Ні
   Підняттям карток X
   Бюлетенями (таємне голосування) X
   Підняттям рук X
   Інше (запишіть) д/н 
   Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?
      Так Ні
   Реорганізація X
   Додатковий випуск акцій X
   Унесення змін до статуту X
   Обрання або відкликання членів спостережної ради X
   Обрання або відкликання членів правління X
   Делегування додаткових повноважень спостережній раді X
   Інше (запишіть) д/н  
  • Cпостережна рада i ревізійна комісія

   Який склад спостережної ради?
   Кількість членів спостережної ради 0
   Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
   Кількість представників держави 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів, що володіють менше 10% акцій 0
   Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання спостережної ради протягом останніх трьох років ? 2
   Які саме комітети створено у складі спостережної ради?
      Так Ні
   Стратегічного планування   Х  
   Аудиторський   Х  
   З питань призначень і винагород   Х  
   Інвестиційний   Х  
   Іншi (запишіть) Наглядова рада у товариствi не створена.  
   Чи створено у товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? Ні  
   Яким чином визначається розмір винагороди членів спостережної ради?
      Так Ні
   Винагорода є фіксованою сумою   Х  
   Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   Х  
   Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   Х  
   Члени спостережної ради не отримують винагороди Х    
   Іншi (запишіть) Наглядова рада у товариствi не створена.  
   Які з вимог до членів спостережної ради викладені у внутрішніх документах товариства?
      Так Ні
   Галузеві знання і досвід роботи у галузі   Х  
   Знання у сфері фінансів і менеджменту   Х  
   Особисті якості (чесність, відповідальність)   Х  
   Відсутність конфлікту інтересів   Х  
   Граничний вік   Х  
   Відсутні будь-які вимоги Х    
   Іншi (запишіть) Наглядова рада у товариствi не створена.  
   Коли останній раз було обрано нового члена спостережної ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
      Так Ні
   Новий член спостережної ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства Х    
   Було проведено засідання спостережної ради, на якому нового члена спостережної ради ознайомили з його правами та обов'язками   Х  
   Для нового члена спостережної ради було організовано спеціальне навчання (із корпоративного управління/фінансового менеджменту)   Х  
   Усіх членів спостережної ради було переобрано на повторний строк / не було обрано нового члена   Х  
   Іншi (запишіть) Наглядова рада у товариствi не створена.  
   Чи створено у вашому товаристві ревізійну комісію? Ні  
   Кількість членів ревізійної комісії (осіб) 0
   Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років ? 0.00
  • Повноваження органів та осіб

   Які посадові особи товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань спостережної ради та засідань правління?
       Загальні збори акціонерів Засідання спостережної ради Засідання правління
    1 Члени правління/директор Ні  Ні  Ні 
    2 Загальний відділ Ні  Ні  Ні 
    3 Члени спостережної ради / голова спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    4 Юридичний відділ/юрист Так  Так  Так 
    5 Секретар правління Ні  Ні  Ні 
    6 Секретар загальних зборів Ні  Ні  Ні 
    7 Секретар спостережної ради Ні  Ні  Ні 
    8 Спеціальна особа, підзвітна спостережній раді (корпоративний секретар)   Ні  Ні 
    9 Відділ/управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Ні  Ні  Ні 
    10 Інша посадова особа: д/н      

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
     Загальні збори акціонерів Cпостережна рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
   Визначення основних напрямків діяльності(стратегії) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так  Ні  Ні  Ні 
   Затвердження річного фінансового звіту/балансу/бюджету Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання голови спостережної ради Ні  Так  Ні  Ні 
   Обрання та відкликання членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання голови та членів ревізійної комісії Так  Ні  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Ні  Так  Ні  Ні 
   Визначення розміру винагороди для голови та членів спостережної ради Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так  Ні  Ні  Ні 
   Обрання зовнішнього аудитора Ні  Ні  Так  Ні 
   Затвердження договорів, у яких посадові особи органів управління мають особисту зацікавленність (конфлікт інтересів) Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи містить статут товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення угод великого розміру від імені товариства? Ні  
   Чи містить статут або внутрішні документи товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов’язаних з нею осіб та обов’язком діяти у інтересах товариства? Ні  
  • Внутрішні документи, звітність та перевірки

   Які документи існують у вашому товаристві?
      Так Ні
   Положення про загальні збори акціонерів Х   
   Положення про спостережну раду   Х  
   Положення про виконавчий орган (правління)   Х  
   Положення про посадових осіб товариства   Х 
   Положення про ревізійну комісію   Х 
   Положення про акції товариства   Х 
   Положення про порядок розподілу прибутку   Х 
   Іншi (запишіть) д/н 

   Відповідно до статуту вашого товариства, до компетенції якого з органів належить вирішення кожного з цих питань
       Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у прессі Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в АТ Копії долкументів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтеренет-сторінці АТ
   1 Фінансова звітність, результати діяльності Так  Так  Так  Так  Ні 
   2 Інформація про акціонерів, які володіють 10-ма та більше відсотками статутного капіталу Ні  Так  Ні  Ні  Ні 
   3 Інформація про склад органів управління товариства Так  Ні  Так  Ні  Ні 
   4 Статут та внутрішні документи Так  Ні  Так  Так  Ні 
   5 Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні  Ні  Так  Так  Ні 
   6 Розмір винагороди посадових осіб АТ Ні  Ні  Так  Ні  Ні 

   Чи готує товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? Ні
   Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
        Так Ні
   1 Не проводились взагалі   Х  
   2 Менше ніж раз на рік   Х  
   3 Раз на рік Х    
   4 Частіше ніж раз на рік   Х  

   Який орган приймав рішення про призначення зовнішнього аудитора?
      Так Ні
   Загальні збори акціонерів   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Правління/директор Х    
   Іншi (запишіть) д/н  

   Чи змінювало товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? Так  
   З якої причини було змінено аудитора?
      Так Ні
   Не задовольняв професійний рівень   Х  
   Не задовольняли умови угоди з аудитором Х    
   Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   Х  
   Іншi (запишіть) д/н  

   Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності товариства в минулому році?
      Так Ні
   Ревізійна комісія   Х  
   Спостережна рада   Х  
   Відділ внутрішнього аудиту підприємства   Х 
   Стороння компанія/сторонній консультант   Х  
   Перевірки не проводились Х   
   Іншi (запишіть) д/н  

   З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
      Так Ні
   З власної ініціативи   Х  
   За дорученням загальних зборів   Х  
   За дорученням спостережної ради   Х  
   За зверненням правління   Х  
   На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10% голосів   Х 
   Іншi (запишіть) д/н  
   Чи отримувало ваше товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? Ні  
  • Залучення інвестицій та вдосконалення корпоративного управління

   Чи планує ваше товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
        Так Ні
   1 Випуск акцій   Х 
   2 Випуск депозитарних розписок   Х  
   3 Випуск облігацій   Х 
   4 Кредити банків   Х  
   5 Фінансування з державного і місцевих бюджетів   Х  
   6 Іншi (запишіть) д/н  

   Чи планує ваше товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років?
   ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

   Чи планує ваше товариство включити власні акції до лістингу бірж чи торгово-інформаційних систем протягом наступних трьох років? Не визначились  

        Так Ні
   Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України протягомостанніх трьох років? Х   
   З якої причини було змінено особу, яка веде облік праввласності на акції у депозитарній системі України (далі — особа)?
        Так Ні
   1 Не задовольняв професійний рівень особи   Х 
   2 Не задовольняли умови договору з особою   Х  
   3 Особу змінено на вимогу акціонерів   Х  
   4 Особу змінено на вимогу суду   Х  
   5 Іншi (запишіть) У зв'язку з прийняттям рестратором рiшення про припинення реєстраторської дiяльностi.  

   Чи має товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? Ні  
   У разі наявності у товариства кодексу корпоративного управління вкажіть
   дату його прийняття д/н 
   яким органом управління прийнятий Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння. 

   Чи оприлюднено інформацію про прийняття товариством кодексу корпоративного управління? Ні  
   укажіть яким чином його оприлюднено
   Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння. 
   Стан дотримання кодексу корпоративного управління
   Товариство не приймало кодексу корпоративного управлiння. 
 • Річна фінансова звітність
  • Баланс малого

   Коди
   Дата 01.01.2011
   Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство пiдприємство "Металiст" За ЄДРПОУ 05512785
   Територія 73034, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Миколаївське шосе, 5 км За КОАТУУ 6510136600
   Організаційно-правова форма господарювання Вiдкрите акцiонерне товариство За КОПОФГ 231
   Орган державного управління За СПОДУ 6024
   Вид економічної діяльності За КВЕД 28.73.0
   Одиниця виміру Вiдкрите акцiонерне товариство Контрольна сума
   Адреса 73034, Херсонська область, д/н, м.Херсон, Миколаївське шосе, 5 км
   Середня кількість працівників 3
   Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
   Незавершене будівництво 20 0.0 0.0
   — Основні засоби:      
   — Залишкова вартість 030 0.0 0.0
   — Первісна вартість 031 0.0 0.0
   — Знос 032 0.0 0.0
   Довгострокові біологічні активи:      
   — справедлива (залишкова) вартість 035 0.0 0.0
   — первісна вартість 036 0.0 0.0
   — накопичена амортизація 037 0.0 0.0
   Довгострокові фінансові інвестиції:      
   — які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0.0 0.0
   Інші необоротні активи 070 0.0 0.0
   Усього за розділом І 080 0.0 0.0
   II. Оборотні активи      
   Запаси:      
   — виробничі запаси 100 0.0 0.0
   — поточні біологічні активи 110 0.0 0.0
   — готова продукція 130 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:      
   — чиста реалізаційна вартість 160 0.0 0.0
   — первісна вартість 161 0.0 0.0
   — резерв сумнівних боргів 162 0.0 0.0
   Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   — з бюджетом 170 0.6 0.0
   Інша поточна дебіторська заборгованість 210 680.2 111.0
   Поточні фінансові інвестиції 220 0.0 0.0
   Грошові кошти та їх еквіваленти:      
   — в національній валюті 230 0.2 1.9
   — в іноземній валюті 240 0.0 0.0
   Інші оборотні активи 250 0.0 0.0
   Усього за розділом ІІ 260 681.0 112.9
   ІІІ. Витрати майбутніх періодів 270 0.0 0.0
   Баланс 280 681.0 112.9

   Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
   І. Власний капітал      
   Статутний капітал 300 1163.0 1163.0
   Додатково вкладений капітал 320 0.0 0.0
   Резервний капітал 340 0.0 0.0
   Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 -484.7 -1053.3
   Неоплачений капітал 360 0.0 0.0
   Усього за розділом І 380 678.3 109.7
   ІІ. Забезпечення наступних витрат і цільове фінансування 430 0.0 0.0
   ІІІ. Довгострокові зобов’язання 480 0.0 0.0
   IV. Поточні зобов'язання      
   Короткострокові кредити банків 500 0.0 0.0
   Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями 510 0.0 0.0
   Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 0.0 0.0
   Поточні зобов'язання за розрахунками:      
   — з бюджетом 550 0.3 0.4
   — зі страхування 570 0.5 0.1
   — з оплати праці 580 1.9 2.7
   Інші поточні зобов'язання 610 0.0 0.0
   Усього за розділом IV 620 2.7 3.2
   V. Доходи майбутніх періодів 630 0.0 0.0
   Баланс 640 681.0 112.9
   Примітки:
   За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.10 р. на пiдприємствi основнi засоби вiдсутнi, запаси не облiковуються.

   Станом на кiнець звiтного перiоду на пiдприємствi рахується залишок неповернутої дебiторської заборгованостi вартiстю 111,0 тис. грн. за договором поворотної фiнансової допомоги.
   За даними фiнансової звiтностi станом на 31.12.10 р. на пiдприємствi рахуються грошовi кошти на суму 1,9 тис. грн. Усього, оборотнi активи складають 112,9 тис.грн., що на 568,1 тис.грн. менше нiж за аналогiчний перiод 2009 року.

   Станом на 31.12.2010 р. структура власного капiталу являє собою:
   1. Статутний капiтал пiдприємства, який складає 1163 тис. гривень, що вiдповiдає даним рядка 300 балансу та сумi передбаченiй Статутом, а також даним аналiтичного i синтетичного облiку. У вiдповiдностi зi Статутом учасниками повнiстю оплаченi придбанi ними акцiї.
   2. Непокритий збиток по рядку 350 Балансу станом на 31.12.10 р. складає 1053,3 тис. грн.
   На кiнець 2010 року зобов'язання пiдприємства представленiю заборгованiстю з виплати заробiтної плати та податкiв, повязаних з цим, загальною сумою 3,2 тис. грн.
  • Звіт про фінансові результати малого

   Стаття Код рядка За звітний період За попередній період
   1 2 3 4
   Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 9.9 13.5
   Непрямі податки та інші вирахування з доходу 020 0.0 0.0
   Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 030 9.9 13.5
   Інші операційні доходи 040 0.0 0.0
   Інші звичайні доходи 050 0.0 0.0
   Надзвичайні доходи 060 0.0 0.0
   Разом чисті доходи (030+040+050+060) 070 9.9 13.5
   Збільшення (зменшення) залишків незавершенного виробництва і готової продукції 080 0.0 0.0
   Матеріальні затрати 090 0.0 0.0
   Витрати на оплату праці 100 34.1 22.1
   Відрахування на соціальні заходи 110 11.5 8.2
   Амортизація 120 0.0 0.0
   Інші операційні витрати 130 519.9 22.3
   у тому числі 131 1.1 1.2
   у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 132
   Собівартість реалізованих товарів 140 0.0 0.0
   Інші звичайні витрати 150 13.0 31.1
   Надзвичайні витрати 160 0.0 0.0
   Податок на прибуток 170 0.0 0.0
   Разом витрати (090+100+110+120+130+140+150+-080+160+170) 180 578.5 83.7
   Чистий прибуток (збиток) 190 -568.6 -70.2
   Забезпечення матеріального заохочення 195
   у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції та дохід від зміни вартості поточних біологічних активів 201 0.0 0.0
   Примітки:
   Пiдприємство за 2010 рiк виробничої дiяльностi не здiйснювало. У звiтному перiодi товариство отримало звичайний дохiд вiд продажу необоротних активiв на суму 9,9 тис. грн.
   На кiнець 2010 року витрати товариства склали 578,5 тис. грн., в т.ч.:
   - витрати на оплату працi склали 34,1 тис. грн.;
   - вiдрахування на соцiальнi заходи становили 11,5 тис. грн.;
   - iншi операцiйнi витрати 519,9 тис. грн.;
   - iншi звичайнi витрати у сумi 13,0 тис. грн.;
   Результатом дiяльностi пiдприємства в 2010 р. виявився збиток, що складає 568,6 тис. грн.
  • Примітки